• Archief
Reactie PBL op FEHAC analyse rapport Milieueffecten van Oldtimers teleurstellend

Reactie PBL op FEHAC analyse rapport Milieueffecten van Oldtimers teleurstellend

by OldtimerNieuws

Een week geleden kwam de FEHAC met zware kritiek op het rapport “Milieueffecten van Oldtimers” van het Planbureau voor de leefomgeving (PBL). Deze kritiek was onderbouwd door duidelijke feiten. Al binnen twee werkdagen kwam het PBL met een reactie. Veel had dit echter niet om het lijf. Ze herhaalden simpelweg wat ze al hadden gepubliceerd. Slechts een kleine nuance was mogelijk, zo erkennen ze nu wel dat wel degelijk twee groepen gebruikers zijn: de dagelijkse rijder en de liefhebber. Toch lijkt er van een dialoog nog weinig sprake. De FEHAC roept daarom het PBL in een open brief op om in gesprek te gaan. Immers de staatssecretaris en de Tweede Kamer hebben ook al erkend dat het onzin is om de liefhebbers van oldtimers, die slechts verantwoordelijk zijn voor een zeer gering aantal kilometers per jaar, over een kam te scheren met de dagelijkse rijders.

De open brief van de FEHAC is hier te vinden: http://fehac.communicationmaster.nl/uploads//attachments//50/20130125_fehac_open_brief_aan_pbl.pdf

Off
FEHAC haalt rapport Milieueffecten van Oldtimers onderuit

FEHAC haalt rapport Milieueffecten van Oldtimers onderuit

by OldtimerNieuws

Meteen bij de publicatie van het rapport “Milieueffecten van Oldtimers” in augustus 2012 ontstond er al kritiek op de wijze waarop het rapport tot stand was gekomen. Het Planbureau voor de Leefomgeving berekende dat de Nederlandse oldtimers 1,5 miljard kilometers per jaar rijden en voor veel NOx en PM10 uitstoot zorgen. Een uitgebreide milieuzone, waarbij de oldtimer in elke bebouwde kom geweerd zou worden, zou de oplossing zijn.

In de tussenliggende tijd heeft de FEHAC samen met onafhankelijke deskundigen het PBL-rapport geanalyseerd en komt tot heel andere cijfers en conclusies: de oldtimers rijden hooguit 1 miljard kilometers per jaar. De NOx en PM10 uitstoot van oldtimers valt in het niet ten opzichte van het gehele wegverkeer (dus inclusief vrachtwagens, autobussen et cetera). Het PBL bekijkt alleen de personenwagens. Het PBL heeft ten onrechte in zijn rapport het gebruik van een beperkte groep oldtimers, die dagelijks gebruikt worden, als norm gesteld voor alle oldtimers. Hierdoor gaat men uit van veel meer kilometers en bijbehorende vervuiling. Ook komt deze groep veel binnen de bebouwde kom. Het merendeel van de oldtimers wordt echter slechts recreatief gebruikt. Zij rijden veel minder kilometers. En dan meestal buiten de bebouwde kom (en hier bevinden zich niet de knelpunten van het NSL). Dit heeft grote impact voor de kwaliteit en bruikbaarheid van het rapport. De FEHAC concludeert dan ook dat het effect op de luchtkwaliteit van oldtimers zeer gering is. Er zijn slechts weinig knelpunten en het weren van oldtimers op deze knelpunten lost deze knelpunten niet op.

Mede door dit rapport is de MRB-vrijstelling ter discussie komen te staan. Hierdoor bestaat er in de oldtimerwereld grote onzekerheid over de toekomst. Deze onzekerheid heeft al tot grote schade geleid bij de bedrijven die de liefhebbers helpen bij het in stand houden van het mobiel erfgoed. De FEHAC spreekt de verwachting uit dat de analyse van het PBL-rapport een positieve bijdrage levert aan de discussie rond de milieueffecten van oldtimers. De FEHAC en de alliantiepartners BOVAG, RAI, FOCWA, KNAC en ANWB blijven zich sterk maken om de MRB vrijstelling voor recreatief (niet voor dagelijks!) gebruik van oldtimers te handhaven. Recent liet de KNAC al weten dat ze matig positief zijn over de onderhandelingen met betrekking tot een nieuwe vrijstellingsregeling.

Hopelijk helpt deze analyse de regering om, eindelijk, op basis van terechte argumenten een juiste beslissing te nemen. Het blijft nog steeds politiek incorrect om alle oldtimersliefhebbers te straffen voor het misbruik van een beperkte groep. Het huidige voorstel scharen we hier bij OldtimerNieuws steeds nadrukkelijk onder het kopje symboolpolitiek, het is nergens op gebaseerd en is alleen bedoelt om een wit voetje te halen bij de kiezers.

Off
Import diesel oldtimers met meer dan de helft afgenomen

Import diesel oldtimers met meer dan de helft afgenomen

by OldtimerNieuws

In de eerste helft van 2012 was een sterke daling in de import van oldtimer diesel auto’s te zien. Deze trend heeft zich versterkt doorgezet. De import van oldtimer diesels is ten opzichte van het voorgaande jaar met maar liefst 50,2% afgenomen. De cijfers komen van het onafhankelijke bureau Global Automotive Consultancy bv en zijn gebaseerd op recente gegevens van VWE Trendweb. De totale import van oldtimers is sterk afgenomen, de daling bij benzine auto’s bedraagt 37,1%. Alleen de import van klassiekers op lpg is met 13,2% iets toegenomen. Ondanks deze toename is het relatieve aandeel lpg nog altijd gering en blijft er sprake van een flinke daling van de totale import van oldtimers. Op basis van deze cijfers constateert de FEHAC dat het huidige fiscale beleid met betrekking tot de motorrijtuigenbelasting voor oldtimers, dat op 1 januari 2012 is ingegaan – conform de Motie Van Vliet –, een sterke daling van de import van oldtimers tot gevolg heeft. Deze cijfers bevestigen het beeld dat de niet-liefhebbers hun belangstelling voor oldtimer auto’s goeddeels verloren hebben. Zoals de FEHAC en de ruim 200 bij de FEHAC aangesloten clubs voor ogen staat, worden oldtimers doorgaans spaarzaam, liefdevol en hobbymatig gebruikt.

Off
Cursus oldtimerrestauratie

Cursus oldtimerrestauratie

by OldtimerNieuws

Veel eigenaren van een oldtimer willen graag zelf werkzaamheden aan hun oldtimer uitvoeren die wat verder gaan dan een poetsbeurt. De drempel om daadwerkelijk aan de slag te gaan is vaak een gebrek aan kennis. Die drempel wordt nu weggenomen. Restauratiebedrijf Van der Grinten biedt restauratiecursussen die dé opstap zijn of dé verdieping bieden om wel dat vertrouwen te krijgen, maar ook de kennis, inzicht en ervaring op te doen hoe zelf klussen aan te pakken. Niet alleen handig om zelf onderhoud of zelf een restauratie aan te pakken, maar ook om bijvoorbeeld pech onderweg op te lossen. Bovendien kunt u straks veel beter beoordelen wanneer en voor welke reparaties u uw oldtimer eventueel toch nog uit handen moet geven. Er zijn cursussen voor oldtimerbezitters zonder ervaring en voor oldtimerbezitters die al over een basisniveau beschikken.

De cursussen richten zich voornamelijk op de techniek, reparatie, restauratie en het onderhoud van Europese oldtimer auto’s gebouwd tussen circa 1950 en 1980. De cursussen worden door een professionele autorestaurateur gegeven in een professioneel uitgeruste werkplaats en bijbehorende werkruimtes, waar overdag het restauratiebedrijf in volle gang is.

Meer informatie is te vinden op: www.vandergrinten.nl

Off
Belastingvrijstelling oldtimers 2013

Belastingvrijstelling oldtimers 2013

by OldtimerNieuws

Er is de laatste tijd veel gezegd en geschreven over het vervallen van de belastingvrijstelling voor oldtimers in 2014. Maar laten we niet vergeten dat in 2013 de vrijstellingsregeling dit jaar is ingegaan nog van kracht is. Hoe ziet die regeling er ook al alweer uit?

Als eerste: alle auto’s die op 31 december 2011 al 25 jaar of ouder waren blijven ook in 2013 volledig vrijgesteld van de MRB en hoeven geen brandstoftoeslag te betalen. Ook niet als deze na 31 december 2011 bijvoorbeeld zijn voorzien van een LPG-installatie. Ook nieuw geïmporteerde oldtimers met een eerste toelating (waar ook ter wereld) van voor 1 januari 1987 vallen in 2013 nog onder de oude regeling.

Voor auto’s van 1 januari 1987 en jonger geldt dat deze pas vrijgesteld worden van de motorrijtuigenbelasting (MRB) 30 jaar na de eerste toelating. Omdat in de oude regeling de grens op 25 jaar was gesteld is er wel een overgangsregeling gemaakt.

Oldtimers met een eerste toelating van 1 januari 1987 of later zijn alleen nog vrijgesteld van de MRB. Voor oldtimers op diesel of LPG moet wel de zogenaamde brandstoftoeslag worden betaald.

Off
Uitslag FEHAC enquête onder oldtimerbedrijven

Uitslag FEHAC enquête onder oldtimerbedrijven

by OldtimerNieuws

Op dit moment voert de FEHAC een grote enquete onder oldtimerbezitters uit. Ruim voor het moment dat het nieuwe kabinet met de schokkende mededeling kwam dat de MRB vrijstelling voor oldtimers wederom ter discussie komt te staan heeft de FEHAC ook een enquête uitgevoerd onder klassieker / oldtimerbedrijven. Doel van de enquête omzage te krijgen in wat voor problemen bedrijven tegenkomen bij de reparatie en/of restauratie van een oldtimer. Het betroffen vragen over reparaties en/of restauratie, ondersteuning tijdens de restauratie en vragen over het onderhoud van een oldtimer. Van de ruim 600 aangeschreven bedrijven heeft bijna 30% aan deze enquête meegewerkt. Zonder meer een goede respons. De FEHAC is de bedrijven, die de enquête hebben ingevuld dan ook zeer dankbaar.

De belangrijkste conclusies uit de het onderzoek zijn dat de meeste klassieker bedrijven:
· Voeren werkzaamheden uit aan meer dan één categorie voertuigen.
· Voeren meer dan één activiteit uit, bijvoorbeeld reparatie + onderhoud.
· Zijn gespecialiseerd in één of enkele merken.
· Zijn niet aangesloten bij een branchevereniging (BOVAG of FOCWA).
· Zeggen echter te willen overwegen, om zich aan te sluiten bij een eventuele specifieke branche organisatie voor klassieker bedrijven.
· Hebben een personeelsbestand van 5 of minder personen.
· Vindt het moeilijk tot uiterst moeilijk om geschikt personeel te werven.
· Zijn bezorgd of hebben geen goed beeld omtrent overname/opvolging.
· Maken voor het verwerven van kennis gebruik van collega’s of clubs.
· Vinden het zinvol als het MBO klassiekermonteurs zou opleiden.

Ongeveer de helft van de bedrijven:
· Volgt de CAO voor zijn medewerkers (Dit geeft subsidie mogelijkheden voor opleiding).
· Biedt stageplaatsen aan op VMBO/MBO niveau.
· Is erkend als leerbedrijf.
· Is bereid om redelijke kosten te maken voor het verwerven van technische documentatie

Aan de hand van de nu beschikbare uitslag van deze enquête kan de FEHAC actie ondernemen, bijvoorbeeld in de richting van het beroepsonderwijs. Instroom van jonge vakmensen is van groot belang, met name ook voor toekomstige overname van bestaande bedrijven door een nieuwe generatie.

Off
Afschaffing belastingvrijstelling heeft grote gevolgen voor oldtimerbranche

Afschaffing belastingvrijstelling heeft grote gevolgen voor oldtimerbranche

by OldtimerNieuws

Niet alleen de liefhebbers van oldtimers worden getroffen bij het afschaffen van de belastingvrijstelling, ook de oldtimerbranche verwacht harde klappen te krijgen. Onder het motto ‘samen staan we sterker’ hebben de oldtimerbedrijven zich verenigd in de Stichting Oldtimerbranche. Want ondanks dat het kabinet een heeft toegezegd om met een alternatief te willen komen waardoor de liefhebbers van oldtimers straks toch hun hobby kunnen uitoefenen is volgens Stichting Oldtimerbranche de kou nog lang niet uit de lucht. De regeling van de afschaffing van de vrijstelling voor oldtimers speelt pas vanaf 2014 en is het geen onderdeel van het belastingplan voor 2013. Daarmee heeft het geen prioriteit voor politiek Den Haag. Maar die tijd heeft de branche niet: de berichtgeving alleen al is funest, het kwaad is al geschied, maar de kosten lopen gewoon door. We kunnen het ons niet permitteren om lijdzaam af te wachten: bedrijven houden dit niet (lang) vol. De werkgelegenheid staat onder druk en het is niet ondenkbaar dat bedrijven gaan omvallen. De eerste bijeenkomst in “The Gallery” in Brummen was met een opkomst van 125 ondernemers een groot succes. We hopen dat de Stichting Oldtimerbranche met een dergelijk grote achterban in staat is om de belangen van de branche en uiteindelijk de belangen van hun klanten, de liefhebbers van oldtimers, goed te behartigen en zo de oldtimer in Nederland te behouden.

Off
Help mee aan een goede oldtimerregeling in Nederland

Help mee aan een goede oldtimerregeling in Nederland

by OldtimerNieuws

Nu de voorgestelde afschaffing van de belastingvrijstelling voor oldtimers van de baan is, moet er worden nagedacht over een alternatieve regeling. De FEHAC, KNAC, BOVAG, RAI, FOCWA en het ministerie van Financiën voeren daarover gesprekken. Om deze gesprekken goed te kunnen voeren is informatie nodig. Daarom organiseert de FEHAC samen met de KNAC een enquête onder oldtimerbezitters om deze informatie te verzamelen. Alle oldtimerbezitters worden opgeroepen om de enquête in te vullen, of ze nu wel of geen lid zijn van een oldtimerclub.

U kunt hier de enquête invullen: www.fehac.nl

Off
KNAC en FEHAC petitie ruim 60.000 keer ondertekend

KNAC en FEHAC petitie ruim 60.000 keer ondertekend

by OldtimerNieuws

Kort nadat het nieuwe regeerakkoord bekend gemaakt werd starten de KNAC en FEHAC een online petitie als reactie op voorgestelde afschaffing van belastingvrijstelling voor oldtimers. Dat de nieuwe regering met de voorgestelde maatregel een gevoelig snaar trof in de samenleving werd al snel duidelijk toen een storm van protest op kwam. Inmiddels is petitie van de KNAC en de FEHAC door ruim 60.000 liefhebbers ondertekend. Binnenkort wordt de petitie op gepaste wijze aangeboden aan de Tweede Kamer. Hopelijk lukt het om mede door de petitie de Tweede Kamer zover te krijgen om uiteindelijk met een regeling te komen die zowel het milieu als de vele oldtimerliefhebbers in Nederland recht doet.

Off
Import oldtimer voortaan via vijf gespecialiseerde RDW stations

Import oldtimer voortaan via vijf gespecialiseerde RDW stations

by OldtimerNieuws

Van 1 februari 2013 werkt de RDW met vijf geselecteerde RDW stations die zijn aangewezen voor import van oldtimers. Dit is de uitkomst van de samenwerking tussen de RDW en FEHAC bij het opzetten van een nieuwe aanpak voor de oldtimer keuringen. Bij de aanpak van import(keuringen) hanteert de RDW steeds als leidraad het principe dat iedereen met elk voertuig bij elk RDW station terecht moet kunnen. Maar daar waar moderne voertuigen steeds meer op elkaar gaan lijken, wordt de technische kloof tussen moderne uniformiteit en mobiel erfgoed steeds groter. RDW en FEHAC hebben daarom afgesproken dat import van voertuigen ouder dan 30 jaar per 1 februari 2013 uitsluitend plaatsvindt bij vijf aangewezen RDW keuringstations. De RDW medewerkers op deze stations hebben specifieke kennis van oldtimers. RDW en FEHAC werken samen om deze kennis op peil te houden en waar nodig te verdiepen en dat is een unicum in Europa.

Import(keuring) van klassieke voertuigen, ouder dan 30 jaar, vergt specialistische kennis die niet meer bij iedere keurmeester voorhanden is. Het gaat bijvoorbeeld om technische kennis die nodig is om de authenticiteit van onderdelen en documenten vast te stellen. Daarom is afgesproken dat vanaf 1 februari de keuring van voertuigen ouder dan 30 jaar uitsluitend verricht worden bij één van de vijf gespecialiseerde RDW stations: Amsterdam, Zwijndrecht, Arnhem, Veldhoven en Zwolle. Eigenaren van dergelijke voertuigen die via www.rdw.nl een afspraak maken, komen automatisch bij één van deze stations terecht. Hiermee wordt tegemoet gekomen aan een belangrijke wens van de FEHAC achterban, die zich nu verzekerd weet van keuringen toegespitst op oldtimers.

Off
– Afgelast – Actiedag voor behoud vrijstelling MRB oldtimers 1 maart 2013 – Afgelast –

– Afgelast – Actiedag voor behoud vrijstelling MRB oldtimers 1 maart 2013 – Afgelast –

by OldtimerNieuws

Afgelast. Wij ontvingen van de organisatie het bericht dat de actiedag geen doorgang kan vinden.

Het opheffen van de belastingvrijstelling op oldtimers raakt alle liefhebbers van oldtimers, ook ons bij OldtimerNieuws. Daarom plaatsen we op OldtimerNieuws de onderstaande oproep.

Good Vibrations
Het nieuwe voorstel van de regering treft de oldtimerbezitter hard. Niet alleen de bezitters/liefhebbers (minimaal 63.000 volgens de KNAC protest-petitie), maar ook bedrijven die hierin faciliteren. De gevolgen van dit nieuwe wetsvoorstel zijn dan ook bijna niet te overzien. Veel mensen zullen hun geliefde voertuig moeten wegdoen, bedrijven zullen mensen moeten ontslaan of zelfs hun deuren noodgedwongen moeten sluiten en het zal een enorme impact hebben op de talloze oldtimer gerelateerde evenementen in Nederland. Daarnaast zullen de prijzen van onze geliefde oldtimers een enorme val maken waardoor er miljoenen zomaar zullen ‘verdampen’.

Doelstelling:
Het behoud van de vrijstelling voor oldtimers zoals het nu bij de wet geregeld is. De FEHAC is al aan het onderhandelen en wij hebben de FEHAC nodig omdat zij het orgaan is dat de juiste contacten heeft bij de regering om tegen deze wet in te gaan.

Datum:
Vrijdag 1 maart 2013. Deze datum is met zorg uitgekozen. De wintermaanden staan voor de deur en de ervaring leert dat veel oldtimers in de winterstalling staan. Ook heeft het niet veel zin om deze actie te plannen in de voor veel mensen toch al drukke decembermaand. Deze actie heeft veel voorbereiding nodig en zullen er diverse vergunningen voor aangevraagd moeten worden.

Locatie:
Den Haag

Omschrijving actie:
Good Vibrations wil het grootste Concours’d’Elegance organiseren wat er ooit gehouden is. Met deze rijdende stoet van cultureel erfgoed maken we een ronde door Den Haag om te laten zien wat voor prachtige oldtimers wij in Nederland hebben. Wij willen er een mooie en positieve dag van maken en onszelf van onze mooiste kant laten zien want dat zijn wij met onze oldtimers.

Voor wie:
Het is de bedoeling dat ALLE merken oldtimers met deze rit meerijden. Samen maken wij een statement wat Nederland gaat missen als deze wet gewijzigd gaat worden en dat willen wij niet.

Aanmelden?
In Nederland zijn ongeveer 70 oldtimer merken bekend met een bijbehorende club. Niet iedereen is lid van een club, daar zijn wij ons van bewust. Om organisatorische redenen zullen we het concours d’elegance per automerk laten vertrekken vanaf het verzamelpunt om het geheel orderlijk te laten verlopen. Als onderliggende gedachte voor het evenement is natuurlijk tevens protest aan tekenen tegen de maatregel of mocht de maatregel naar wens al dan niet zijn aangepast, als bedankje naar het volk en de regering.

Hierover praten wij 21 november tijdens de vergadering van de FEHAC met deze desbetreffende clubs. Het is dan dus niet noodzakelijk lid te worden van de club, maar de club van het merk oldtimer waar je in rijdt coördineert vanuit het bestuur de aanrijdtijden en communiceert weer met Good Vibrations hoeveel auto’s we mogen verwachten.

Milieu:
Omdat klassiekerliefhebbers door de regering weggezet worden als milieuvervuilers, hetgeen inmiddels al volledig ontkracht is (http://cortonville.com/ec-street/erics- … d+verstand), willen we op deze dag een ludieke actie organiseren.
We vragen daarom of iedere deelnemer aan het concours d’elegance/rijdend protest een kleine donatie wil doen op een speciaal daarvoor te openen bankrekening zodat we op 1 maart een cheque kunnen uitreiken aan http://www.treesforall.nl.

Pers:
Op deze actie zal heel veel pers afkomen. Hier gaan wij een perscentrum voor inrichten. Wij zijn nog op zoek naar mooie ontroerende, speciale en gekke verhalen van mensen wie op die dag met hun auto geïnterviewd willen worden.

Meld je daarom aan op de Facebook pagina en deel het verhaal en je oldtimer. Op deze manier leren we elkaar ook kennen.

Als de wet toch zo blijft:
Mocht het zo zijn dat de wet toch gehandhaafd blijft dan zijn wij blij en vieren we feest. Dan zullen we de rondrit gebruiken als een bedankje want we plannen hem immers langs het befaamde torentje!

Guiness Book of Records
Er is nog geen melding van het langste Concours d’Elegance ter wereld, dus we willen deze dag officieel op laten tekenen in het Guiness Book of Records!

Organisatie:
Maria Pels (Organisator King Cruise) (Buick leSabre Sportcoupe 1967)
Gert-Jan Gerlach (filmmaker Gerlach Film & TV)
Andre Bolhoeve (Voorzitter AAC)

Facebook:
https://www.facebook.com/groups/132939090189930/

Off
Parijs wil oldtimers weren

Parijs wil oldtimers weren

by OldtimerNieuws

Het lijkt wel of oldtimers nergens meer veilig zijn. Naast discussies in Duitsland, Nederland en recent in België is het nu Bertrand Delanoë, de burgemeester van Parijs, die oldtimers in de ban wil doen. De verbodzone voor oldtimers gaat het hele gebied binnen de A86 in Parijs omvatten. De bedoeling is dat er vanaf september 2014 geen auto’s en vrachtauto’s ouder dan 17 jaar (!) binnen zone mogen komen. De Franse regering wil gedupeerde inwoners van de zone wel gaan compenseren. Dit gaat dan wellicht gebeuren via een zogenaamde sloopregeling. Er is nog op geen enkele manier gesproken over de mogelijkheid dat er voor (goed onderhouden) oldtimers van liefhebbers een uitzondering kan worden gemaakt. We zijn benieuwd waar dit verhaal weer gaat eindigen.

Off
Belastingvrijstelling oldtimers mogelijk gered

Belastingvrijstelling oldtimers mogelijk gered

by OldtimerNieuws

Er lijkt beweging te komen in de starre houding van de nieuwe regering met betrekking tot afschaffing van MRB-vrijstelling voor oldtimers. Staatssecretaris Weekers van Financiën wil waarschijnlijk de echte liefhebbers van oldtimers tegemoet komen. Na het bekend worden van de voorgestelde maatregel kwam er uit de oldtimerwereld meteen een storm van kritiek. Die kritiek is niet onterecht, de echte liefhebbers van oldtimers die zuinig zijn op oldtimers maken bijna zonder uitzondering maar weinig kilometers op jaarbasis. Dat de groep echte liefhebbers, waar de vrijstelling ooit voor was bedoelt, nu moet bloeden voor een veel kleinere groep die ‘handig’ gebruik van de regeling maakt met als enig doel geld te besparen, was een bittere pil.

De gehele vrijstelling zoals we die op dit moment kennen lijkt wel te eindigen. De staatssecretaris zit te denken om de huidige regeling te vervangen door een 60-dagenkaart of een afgeleide constructie. Onder meer de BOVAG maakte zich hier al sterk voor. Met een dergelijke constructie is het niet langer aantrekkelijk om alleen voor het financieel gewin dagelijks in een oldtimer te rijden. En dat was nu precies de reden waarom het nieuwe kabinet de regeling af wil schaffen. Voor nu is het wachten op de exacte uitwerking en haalbaarheid van de plannen van staatssecretaris.

Off
Oldtimer winterklaar maken: online schorsen

Oldtimer winterklaar maken: online schorsen

by OldtimerNieuws

Het is (helaas) al weer tijd om aan de winter te denken. De meeste oldtimerliefhebbers gunnen hun oldtimers in de winter een rustperiode. Ze mijden de koude en de pekel. Het alleen in de garage parkeren is echter niet voldoende om in het voorjaar zonder problemen weer met de oldtimer te kunnen rijden. Inmiddels traditioneel geeft OldtimerNieuws een aantal tips om de oldtimer goed de winter door te helpen. Vandaag het online schorsen.

Wanneer de oldtimer of youngtimer weer de winterstalling in gaat kan het interessant zijn om de auto te schorsen. Zodra een auto geschorst is vervallen de voertuigverplichting zoals APK en wegenbelasting. Dat kan flink wat kosten en narigheid besparen.

Het is nu mogelijk om vanuit huis, online, uw oldtimer of youngtimer te schorsen. Alles wat u daarvoor nodig heeft is de gegevens die makkelijk op de kentekenpapieren te vinden zijn en uw eigen burgerservicenummer. De schorsing kan via IDEAL worden betaald (internetbankieren), want de schoorsteen bij de RDW moet natuurlijk wel blijven roken. Zodra het weer voorjaar wordt kan de schorsing kosteloos, online, weer ongedaan worden gemaakt. Niet vergeten dat u auto dan meteen weer APK-plichtig is en natuurlijk verzekerd moet zijn!

Mocht het voorjaar te snel komen dan biedt het online schorsen bij verlenging van de schorsing een belangrijk voordeel. Het is dan mogelijk om maximaal zes weken voor afloop van de huidige schorsing, de schorsing te verlengen. De nieuwe einddatum wordt dan de einddatum van de huidige schorsing plus een jaar. Dus niet de aanvraagdatum plus een jaar, zoals bij verlengen op het postkantoor.

Voor eigenaren van meer dan vijf oldtimers is er de verzamelaarsregeling. Wilt u meer dan vijf voertuigen (opeenvolgend) schorsen of heeft u deze al eerder geschorst, dan is elke daarna volgende schorsing gratis, mits deze aan de voorwaarden van de verzamelaarsregeling voldoet.

Meer informatie over online schorsen:

Off
KNAC Petitie al meer dan 50.000 keer getekend

KNAC Petitie al meer dan 50.000 keer getekend

by OldtimerNieuws

De petitie van de Koninklijke Nederlandsche Automobiel Club (KNAC) is binnen een paar dagen al ruim 50.000 keer getekend. Doel van de petitie is het nieuwe kabinet tot inkeer te laten komen en daarmee te bewegen om de voorgenomen afschaffing van de MRB-vrijstelling voor oldtimers niet door te zetten.

Nog niet getekend? De KNAC roept alle oldtimerliefhebbers in Nederland op om collectief hun hobby te gaan verdedigen door de petitie te tekenen. Dat kan via http://www.knac.nl/petitie/.

NB: de petitie is een iniatief van de KNAC, OldtimerNieuws staat positief tegenover dit initiatief, maar is op geen enkele wijze met dit initiatief verbonden.

Off
Oldtimer winterklaar maken: de carrosserie

Oldtimer winterklaar maken: de carrosserie

by OldtimerNieuws

Het is (helaas) al weer tijd om aan de winter te denken. De meeste oldtimerliefhebbers gunnen hun oldtimers in de winter een rustperiode. Ze mijden de koude en de pekel. Het alleen in de garage parkeren is echter niet voldoende om in het voorjaar zonder problemen weer met de oldtimer te kunnen rijden. Inmiddels traditioneel geeft OldtimerNieuws een aantal tips om de oldtimer goed de winter door te helpen. Vandaag de carrosserie.

Om te beginnen de bodem en de wielkasten grondig schoonspuiten. Een hogedrukreiniger kan handig zijn, bedenk echter wel dat de hoge waterdruk er ook voor kan zorgen dat er water binnendringt op plaatsen waar we het niet willen hebben. Bijvoorbeeld in stuurkogels of lagers. Wees voorzichtig. Daarna de auto goed wassen, zodat eventueel vuil (denk onder andere aan resten van vogelpoep) geen winter lang de kans krijgt de lak te beschadigen. Zorg er nu voor dat de auto weer goed droog wordt, door er bijvoorbeeld een flink stuk mee te rijden, daarover verderop nog meer. Verchroomde onderdelen kunnen worden voorzien van een lage zuurvrije vaseline. Ook deur– en kofferbakrubbers kunnen een lage zuurvrije vaseline waarderen of gebruik een van de speciale ‘stiften’ die in de handel zijn om rubbers te behandelen. Dit voorkomt vast plakken met als gevolg gescheurde rubbers in het voorjaar.

Maak voor de oldtimer de stalling in gaat nog een laatste rit op een mooie droge dag. Dit zorgt er voor dat de auto helemaal droog de stalling in gaat. Niet alleen de carrosserie is na een ritje van 40 tot 60 kilometer lekker droog, ook de motor en de uitlaat zijn vrij van condens. Bovendien is de accu nu ook goed bijgeladen. Parkeer de auto meteen na de rit in de stalling en start de motor niet meer.

Wanneer de oldtimer eenmaal is gestald, zorg er dan voor dat het interieur kan luchten. Doe dit door de ramen een beetje open te zetten, bijvoorbeeld de tochtraampjes. Zet de auto niet op de handrem om vastzitten te voorkomen. Sluit de deuren niet helemaal. Bij de meeste oldtimers kunnen de deuren in het ‘eerste’ slot worden gezet. De deur zit dan net niet helemaal dicht, maar gaat ook niet vanzelf weer open. Dit zorgt voor ventilatie, maar belangrijker nog, voorkomt dat deurrubbers gaan ‘plakken’. Ga gedurende de winter een paar keer in de auto zitten en trap een paar keer op de rem en de koppeling, zo blijft alles gangbaar. Kijk meteen even goed in de auto om er zeker van te zijn dat er bijvoorbeeld geen familie “muis” zich in de auto heeft genesteld.

Tenslotte zorgt een, goed ventilerende (!), autohoes ervoor dat uw oldtimer in het voorjaar weer schoon naar buiten gereden kan worden.

Off
Youngtimer blijft buiten schot in nieuw regeerakkoord

Youngtimer blijft buiten schot in nieuw regeerakkoord

by OldtimerNieuws

Daar waar de eigenaren van oldtimer per 1 januari 2014 flink de dupe zijn, lijkt er voor de fiscale regelingen rondom youngtimers weinig te veranderen. Voor auto’s ouder dan 15 jaar geleden een afwijkende bijtelling omdat er dan niet langer naar de nieuwwaarde, maar naar de waarde in het economische verkeer wordt gekeken. Het is een goede zaak dat de overheid ook deze groep niet als onnodige ‘melkkoe’ gebruikt. Deze groep betaald natuurlijk al het volle pond aan MRB. Daarnaast is deze groep relatief klein en valt er dus minder te halen. We zijn wel benieuwd of deze groep ook op de lange termijn buiten schot blijft.

Off
KNAC start petitie voor behoud belastingvrijstelling oldtimers

KNAC start petitie voor behoud belastingvrijstelling oldtimers

by OldtimerNieuws

De Koninklijke Nederlandsche Automobiel Club (KNAC) is een petitie-actie op hun website begonnen. Doel van de petitie is het nieuwe kabinet tot inkeer te laten komen en daarmee te bewegen om de voorgenomen afschaffing van de MRB-vrijstelling voor oldtimers niet door te zetten.

De KNAC roept alle oldtimerliefhebbers in Nederland op om collectief hun hobby te gaan verdedigen door de petitie te tekenen. Dat kan via http://www.knac.nl/petitie/.

NB: de petitie is een iniatief van de KNAC, OldtimerNieuws staat positief tegenover dit initiatief, maar is op geen enkele wijze met dit initiatief verbonden.

Off
BOVAG stelt voor om gebruiksdagen in te stellen voor oldtimers

BOVAG stelt voor om gebruiksdagen in te stellen voor oldtimers

by OldtimerNieuws

De voorgenomen maatregelen van het nieuwe kabinet om een streep te halen door de belastingvrijstelling voor oldtimers is bij velen hard aangekomen. Naast (terecht) protest komen er verschillende hoeken ook voorstellen voor alternatieve maatregelen. Zo pleit BOVAG voor een systeem van gebruikersdagen. De liefhebber mag op basis van deze maatregel dan maar een maximaal aantal dagen per jaar de weg op met de oldtimer om in aanmerking te komen voor de MRB-vrijstelling. Wie meer rijdt dan dat beperkte aantal dagen, is gewoon MRB verschuldigd. Hiermee wordt de import en het dagelijks gebruiken van oldtimers ontmoedigd.

Mensen die al wat langer in de oldtimerwereld rondlopen kennen deze maatregel nog wel van vroeger. Voor in 1994 de belastingvrijstelling voor oldtimers werd ingevoerd kende Nederland het systeem van de 60-dagen kaart. Deze kaart werd veel gebruikt door bezitters van een camper maar kon ook worden ingezet voor een oldtimer. Gezien het feit dat vele oldtimers flink minder dan 60 dagen per jaar worden gebruikt is dit alternatief op eerste oog zo gek nog niet. Er zijn echter wel een aantal problemen. Als eerste loopt de nieuwe regering meteen een groot deel van de ingeboekte 150 miljoen mis. Milieu of geen milieu toch een belangrijke reden om de oldtimerbezitters eens flink uit te knijpen. Tweede probleem is de administratieve last die een dergelijke regeling met zich mee zal brengen, de hoofdreden waarom ooit juist gekozen is voor een volledige vrijstelling. De baten wogen voor de overheid niet tegen de kosten op. In plaats van een opbrengst van 150 miljoen praten we dan misschien wel over een kostenpost van een paar miljoen? Twintig jaar geleden was er echter nog geen internet, wellicht zijn er in 2014 nieuwe mogelijkheden om een dergelijk alternatief te laten slagen.

Off
Opheffing belastingvrijstelling oldtimers kent alleen maar verliezers

Opheffing belastingvrijstelling oldtimers kent alleen maar verliezers

by OldtimerNieuws

In een eerste reactie van de FEHAC wordt nog eens duidelijk dat de voorgestelde maatregel van het nieuwe kabinet enkel verliezers zal kennen. Zoals al vaker op OldtimerNieuws is aangegeven wordt het onjuiste beeld van de vervuilende oldtimer bepaald door slechts een kleine groep en is het moeilijk te verkopen dat juist het milieu als hoofdreden wordt aangevoerd om de vrijstelling van de MRB voor oldtimers op te heffen.

Veruit de grootste groep oldtimerliefhebbers maakt jaarlijks slechts een gering aantal kilometers met hun oldtimer. De FEHAC heeft in eerder onderzoek al aangetoond dat slechts een kwart procent (0,25%) van alle gereden kilometers in Nederland met een oldtimer zijn afgelegd. Bovendien worden slechts weinig van deze kilometers gemaakt in een stad.

Naast het direct treffen van een grote groep oldtimerliefhebbers zullen ook een groot aantal bedrijven dat zich heeft toegelegd op oldtimers in zwaar weer komen. Faillissementen zijn daarbij zeer reëel. Ook oldtimerclubs zullen het moeilijk krijgen waardoor waardevolle sociale structuren verloren gaan.

Boven alles rekent de nieuwe regering zich rijk met de regeling. De ingeboekte 150 miljoen per jaar zal nooit omgezet kunnen worden in daadwerkelijke inkomsten. Vele oldtimerliefhebbers zullen hun oldtimers (langdurig) schorsen of proberen ze in het buitenland te verkopen waarbij een belangrijk deel van mobiele erfgoed uit Nederland zal verdwijnen.

Bij OldtimerNieuws sluiten we ons graag aan bij de FEHAC en hopen met hun dat ministers, staatssecretarissen en Tweede Kamerleden zich realiseren hoe waardevol het is om de in de samenleving sterk verweven en een zonder subsidies goed onderhouden cultureel mobiel erfgoed in stand te houden. Waardevol voor de liefhebbers zelf, maar zeer zeker ook voor de rest van Nederland. Aan maatregelen, die nauwelijks wat opleveren heeft niemand wat!

Off
Pagina's:«123456789...20»